Prawnicy, etyka zawodów prawniczych. Czy SEO/pozycjonowanie strony w Google to sposób na pozyskanie klienta?

Jak promować się jako adwokat, radca prawny czy notariusz?

Jak pozostać w zgodzie z etyką zawodów prawniczych?

Odpowiedzią na to pytanie jest optymalizacja SEO i promocja w wynikach wyszukiwania Google.

Co prawnik posiadający stronę internetową może zrobić lepiej aby pozyskiwać więcej klientów przez pozycjonowanie w Google.

Na czym polega SEO dla prawników oraz jak je wdrożyć?

Marketing usług prawniczych i reklama

Problematyka marketingu usług prawniczych i reklamy, a kodeks etyczny.

Tradycyjny sceptycyzm wobec marketingu usług prawniczych w zakresie zdobywania klientów

• zakaz reklamy, a informowanie o wykonywaniu zawodu

• etos – utrzymanie klienta, a nie jego zdobycie

Reklama nie jest zakazem reklamowania swojej działalności. 

Coraz częściej kwestie marketingu i reklamy stają się kwestami spornymi.

Jakie treści mogą być zawierane w blogu prowadzonym przed adwokata?

Immunitet adwokacki a wolność słowa?

Na zajęciach z etyki zawodów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim mój profesor wspomniał że chwalenie się zachowaniami nie etycznymi jest naruszeniem zasad etyki i rzecznik dyscyplinarny powinien się tym zająć.

Wspominał także że takie przypadki miały i mają miejsce natomiast..

Samo prowadzenie bloga nie jest złe.

Zakaz reklamy

Orzeczenie WSD z dnia 22.10.2016 sygn. WSD 120/15

„Sądy dyscyplinarne izb adwokackich oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny jako organy
powołane ustawą do orzekania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej
adwokatów i aplikantów adwokackich zdefiniowanej w art. 80 ustawy Prawo o
adwokaturze oraz z mocy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP sprawujące pieczę nad
należytym wykonywaniem zawodu adwokata w granicach interesu publicznego i dla
jego ochrony – zobowiązane są do uwzględnienie treści art. 24 ust. 1 Dyrektywy
2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. dotyczącej
usług na rynku wewnętrznym w procesie dekodowania normy sankcjonowanej na
potrzeby rozstrzygnięcie o odpowiedzialności indywidualnej adwokata za
zachowanie polegające na korzystaniu z reklamy. Tym samym oznacza to, że norma
sankcjonowana w tym wypadku nie może zawierać, jak ma to miejsce w wypadku
§23 ZZEAiGZ (KEA) zakazu całkowitego (bezwzględnego) albowiem pozostawałoby
to w nieusuwalnej sprzeczności z znajdującym się w tym wypadku bezpośrednie
zastosowane prawem wspólnotowym. Przyjąć należy zatem, że dekodowana norma
sankcjonowana uwzględniać musi co najmniej do czasu zmiany przez Naczelną
Radę Adwokacką treści zasady zawartej w §23 ZZEAGZ (KEA) także normę art. 80
ustawy Prawo o adwokaturze oraz art. 24 ust 2 Dyrektywy. 

Oznaczać to będzie
przyjęcie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie za każde korzystanie z reklamy, ale
za takie z niej korzystanie, które będzie sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie
prawem publicznym (także wspólnotowym), sprzeczne z ciążącymi na adwokacie
obowiązkami zawodowymi oraz z zasadami etyki i godnością zawodu w
szczególność zaś naruszające zasady niezależności, godności i uczciwości
zawodowej, naruszające tajemnicę zawodową i inne zasady dotyczące
wykonywania zawodu adwokata jako zawodu o szczególnym charakterze.
 

Rzeczą
organów orzekających w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie przy tym
baczenie, by norma sankcjonowana dekodowana na potrzeby konkretnego
rozstrzygnięcia nie miała charakteru dyskryminacyjnego, by była proporcjonalna i
uzasadniona nadrzędnym interesem publicznym.”

Informowanie, a reklama usług prawniczych

§23a ZZEAiGZ – informacja:
1. Adwokat jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej pod
warunkiem, że taka informacja i jej forma jest:
a) zgodna z zasadami niniejszego „Zbioru”;
b) zgodna z przepisami obowiązującymi, zwłaszcza dotyczącymi ochrony
konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji;
c) dokładna i nie wprowadzająca w błąd;
d)przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej;
e) nie ukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia, z
zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu. postępach wyniku. W niniejszej sprawie do klienta docierał

2. Adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej w sposób zgodny z

regułami niniejszego „Zbioru” poprzez:

a) umieszczanie informacji na dokumentach firmowych;

b)oferty w postępowaniu o charakterze przetargu lub konkursu oraz oferty złożone na

wyraźne życzenie potencjalnego klienta. W ofertach tych dozwolone jest podawanie.

informacji o działalności zawodowej adwokata, które mogą mieć znaczenie przy

ocenie tej oferty;

c) zamieszczanie informacji prasowych bezpośrednio związanych z pomocą prawną

według zasad opracowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, a zawierających

dane wymienione w ust. 3 lit. od „a” do „i” niniejszego paragrafu;

d) zamieszczanie wpisów w książkach adresowych i telefonicznych;

e) przesyłanie informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na

wyraźne życzenie potencjalnego klienta;

f) umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach.

g) stosowne oznaczanie siedziby kancelarii;

h) wydawanie broszur lub informatorów.

3. Informacje mogą zawierać:

a) znak towarowy lub graficzny kancelarii lub spółki;

b) nazwę i adres kancelarii oraz imię i nazwisko adwokata, numery środków

łączności, adres e-mailowy oraz nazwę strony internetowej;

c) listę wspólników spółki, w której adwokat jest wspólnikiem wraz ze wskazaniem,

który ze wspólników jest adwokatem, a jeśli w spółce powołane są osoby

zarządzające – ich nazwiska wraz ze wskazaniem pełnionych funkcji;

d) listę osób stale współpracujących z kancelarią lub spółką;

e) tytuł lub stopień naukowy adwokata;

f) dane na temat rodzaju i zakresu świadczonej przez adwokata pomocy prawnej, ze

wskazaniem preferowanych dziedzin prawa oraz współpracy z kancelariami

zagranicznymi;

g) dane o możliwości świadczenia pomocy prawnej w obcych językach;

h) podanie roku założenia kancelarii lub spółki oraz daty rozpoczęcia działalności;

i) przynależność do określonej izby adwokackiej;

j) wykaz publikacji adwokata;

j) zamieszczenie informacji o posiadanych kwalifikacjach innych niż prawnicze;

l) wizerunek adwokata;

m) wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnego klienta –
oświadczenie na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania;

Dodaj komentarz